ÁSzF és Adatvédelmi tájékoztató

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.keneztunde.hu weboldalon elérhető szolgáltatások feltételeit. A felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

1.1 Megrendelés során a felhasználó köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

1.2 Ha a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF feltételeit, akkor nem veheti igénybe a honlap online megrendelési szolgáltatásait.

2. Az adásvételi szerződés létrejötte

2.1. Ha a felhasználó megrendelést küld a www.keneztunde.hu oldalain, és ezt a szolgáltató a megrendelést emailben visszaigazolja, akkor adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló email a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló nem köteles a megrendelt terméket átvenni, a szolgáltatást igénybe venni.

2.2. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra az aktuális magyarországi törvények az irányadók. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. Számlázás 

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk. Ha a kért adatokat Ön nem adja át a megrendelési űrlapon vagy emailben, nem tudjuk teljesíteni a szolgáltatást.

4. Lehetséges fizetési módok

– Személyesen készpénzben az áru átvételével egyidejűleg.

– Átutalással cégünk bankszámlájára.

5. Elállási jog

A Fogyasztót a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerint elállási jog illeti meg.

A fogyasztó jogosult a megrendelt termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát szükséges eljuttatnia (például postán vagy elektronikus úton küldött levél – email – útján. A jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkeztét.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez írásban a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többlet költség nem terheli.

5. Panasz ügyintézés

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztó kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a felhasználó rendelkezésére:

  • panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál
  • a területileg illetékes békéltető testületnél eljárás kezdeményezése
  • bírósági eljárás kezdeményezése

A fogyasztónak lehetősége van ezen felül online vitarendezési platformot igénybe venni a vitás kérdések rendezéséhez.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

6. Egyéb

ÁSZF, Árak módosítása:

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et és a www.keneztunde.hu weboldalon az árakat –nem visszamenőleges hatállyal–  bármikor módosíthatja.

A módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép érvénybe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. A megrendelés dátuma az, amikor weboldalon történt megrendelésről a Szolgáltató email értesítést kap a weboldaltól vagy közvetlenül a Megrendelőtől.

7. Technikai korlátok

A honlapon történő megrendelés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét,  elfogadását, különös tekintettel a technikai lehetőségekre és a felmerülő hibákra.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség akkor, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal működését.

8. A Szolgáltató adatai:

Név: Kenéz Tünde – Tudáshíd Kft.

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Károly utca 13.

Üzlethelyiség címe: 1023 Budapest, Bécsi út 20. fszt. 1.

A cég képviselője: Baksáné Bábity Viktória

Cégjegyzékszám: 13 09 200830

Adószám: 14666775213

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Zrt.

Számlaszám: 11742245-26646774-00000000

E-mail cím: info@keneztunde.hu

Telefonszám: +36-70/391-2211

Tárhelyszolgáltató: Web&Hosting – Jelen-Lét-Elem Kft.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

  1. Adatfelvétel és visszavonás
    1.1.Amennyiben a honlapon keresztül szolgáltatást rendel meg vagy jelentkezik valamilyen programra, a rögzítendő adatokra mindenképpen szükségünk van.

A személyes adatait a vonatkozó törvényeknek megfelelően, önkéntes beleegyezés alapján gyűjtjük és kezeljük. Ha még nincs 16 éves, akkor a személyes adatait kizárólag a szülei/ gondviselője írásos hozzájárulásával adhatja meg nekünk.

1.2. Ha más nevében, az ő személyes adatait megadva kíván vásárolni (pl. névre szóló ajándékutalvány esetén), akkor rendelkeznie kell az adott személy írásos felhatalmazásával, hogy az ő adatait rendelkezésünkre bocsájthatja. Megrendelését akkor tekintjük érvényesnek, ha ezt a hozzájárulást eljuttatja hozzánk.

1.3. A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet kérünk megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján, jogszerűen kezeljük, és semmilyen formában nem adjuk ki harmadik félnek.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, olyan egyszerű módon, ahogy a megadása történt.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

 

2. A személyes adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

2.1. Az adatok tárolásának időhatárai:
– Számlázási név és cím: jogszabályban előírt ideig + 5 év.
– A jelentkezők, résztvevők adatai: név, email cím, telefonszám: törlési kérelemig, vagy a kapcsolat fennálltáig. 
– Kapcsolatfelvételi és jelentkezési űrlap: név, email cím, telefonszám, üzenet: a kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig (évenkénti felülvizsgálattal).

2.2. A honlapon keresztüli partnereknek jogukban áll tudni:
– az adatkezelés célját (kapcsolatfelvétel a megrendeléshez)
– a tárolt személyes adataikat.

2.3. Írásban kérhetik saját adataik törlését, módosítását, ill. megtagadhatják saját adataik közlését – ami lehetetlenné teszi a további kapcsolatfelvételt velük az újabb megadásukig.

 

3. Jogszabályi háttér

3.1. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ – szabadságról (Infotv.)
  • Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.április 27) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR)
  • évi V. törvény – Polgári Törvénykönyvről (PTK)

3.2. A honlapon történő kapcsolatfelvételkor személyes adatokat ad meg, amelyeket:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)  alapján kezeljük.

  1. Panasz esetén

4.1.Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérjük, írjon nekünk az üzemeltető email címére.

4.2.Amennyiben vállalkozásunk az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találja. 

Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu.   

 

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Jelen tájékoztató 2020. január 04-étől visszavonásig hatályos, és ha új szabályozások miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ha a www.keneztunde.hu tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be, szintén módosítani fogjuk.

5.2. Nem végzünk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné az adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

© 2019 | Kenéz Tünde | Minden jog fenntartva! | Szerzői jogok | ÁSzF és Adatvédelmi Nyilatkozat